28-01-19 Brexit 2019

Geachte relatie,

 

Het zal u niet ontgaan zijn dat het Verenigd Koninkrijk voor de Brexit heeft gestemd, oftewel de Britse exit uit de Europese Unie. De kiezers in het Verenigd Koninkrijk hebben zich op 23 juni 2016 in een referendum uitgesproken om de Europese Unie (EU) te verlaten.

 

Het scheidingsakkoord dat premier May van het Verenigd Koninkrijk heeft bereikt met de overige EU-landen, moet nog de juiste vorm en inhoud krijgen waar een meerderheid van het Britse Lagerhuis achter staat. Het eerste plan zoals voorgesteld door premier May, is door een ruime meerderheid van het Britse Lagerhuis afgewezen. Plan ‘B’ is reeds gepresenteerd in het Britse Lagerhuis. Het betreft hetzelfde plan als het eerste plan, plus een aantal beloftes. Op dinsdag 29 januari wordt gestemd over ‘plan B’.

 

Feit is dat op 29 maart 2019 het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat. Vanaf dat moment vormen de verbindingen met het VK, zoals de zeehavens en ferry’s, een buitengrens van de EU. De gevolgen van de Brexit voor transport van en naar het VK zijn nu nog onbekend. Worden er goede afspraken tussen de EU en het VK gemaakt, dan kunnen ze beperkt blijven. Als er echter geen afspraak (no-deal) komt of niet op tijd, dan zijn de gevolgen het grootst.

 

Hoe is de situatie nu geregeld?

Op dit moment maakt men voor het beroepsgoederenvervoer gebruik van de communautaire vergunning binnen de EU, in de wandelgangen ook wel Eurovergunning of NIWO-vergunning genoemd. Voor vervoer op niet-EU-landen wordt gebruik gemaakt van ritmachtigingen of CEMT-vergunningen. Op het moment dat het VK uittreedt, is het VK een niet-EU-land en kan niet meer onder dekking van de communautaire vergunning worden gereden.

 

Bij uittreding van het VK uit de Europese Unie zijn transportdocumenten benodigd voor toegang tot het VK. Zonder transportdocumenten is vervoer verboden en overtredingen worden bestraft met hoge boetes. De Europese Commissie overweegt de introductie van een soort ritmachtigingen-systeem voor vervoer naar en van het VK. Details zijn niet bekend en de kans is zeer reëel dat een dergelijk systeem (waaraan een nieuw verdrag aan ten grondslag zal moeten liggen) niet gereed is op 29 maart 2019.

 

Eveneens is onduidelijk of kan worden teruggevallen op het nooit opgezegde bilaterale verdrag uit 1969 tussen Nederland en het VK, waarin wederzijdse erkenning is afgesproken van elkaars vergunningen. Wellicht is dat wel mogelijk, enige tijd na de Brexitdatum, maar dat zal afhankelijk zijn van de politieke besluitvorming. De enige mogelijkheid die er wél is vanaf de Brexitdatum bestaat uit het terugvallen op de Conferentie van Europese Ministers van Transport (CEMT).

 

In de CEMT is een basiscontingent afgesproken van maximaal 6.090 basisvergunningen verdeeld over alle aangesloten landen. Nederland beschikt over circa 1.700 CEMT-vergunningen. Dit aantal is veel te laag en men voorziet hier dan ook grote problemen. Daarnaast worden lange wachttijden en -rijen verwacht bij de Nederlandse havens door buitenlandse voertuigen, welke niet over de juiste papieren beschikken als gevolg van het geringe aantal CEMT-vergunningen.

 

Concluderend kan gesteld worden dat het absoluut nog niet duidelijk is wat er gaat gebeuren en wat de werkelijke gevolgen zullen zijn van het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Zoals de Nederlandse premier Mark Rutte al benadrukte moeten bedrijven zich voorbereiden op elk scenario, dus ook de variant waarin Europa en het Verenigd Koninkrijk niet tot een deal komen.

 

Baetsen Groep vindt het dan ook uiterst belangrijk om u tijdig te informeren over de stand van zaken m.b.t. de Brexit en de mogelijke gevolgen op en voor de dienstverlening van Baetsen. Wij stellen alles in het werk om onze diensten aan te kunnen blijven bieden zoals u dat gewend bent van Baetsen en we volgen de ontwikkelingen nauwlettend. Wel willen wij u erop attenderen dat wij genoodzaakt zijn de gevolgen van het uittreden, direct te moeten vertalen in de door ons aangeboden diensten. Dit kan van negatieve invloed zijn op zowel de kwaliteit als de tariefstelling van de aangeboden diensten. Wij zullen u blijven informeren over de ontwikkelingen en de eventuele gevolgen van de Brexit, wanneer hier meer duidelijkheid over is.

 

Wij hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit schrijven, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

06-02-2019 - Update:

 

Vervoer op VK blijft wellicht mogelijk met Eurovergunning

Op 5 februari jl. heeft de Britse regering aan het Britse Parlement wetgeving voorgelegd waardoor het mogelijk wordt dat EU vervoerders ook in het geval er geen terugtredingsakkoord wordt gesloten beroepsvervoer mogen blijven verrichten op het VK. Daarmee zouden, als het aan de Britse regering ligt, de huidige vervoersstromen (inclusief cabotage) voortgezet kunnen blijven worden. Zie ook https://www.gov.uk/government/speeches/eu-exit-road-haulage

 

Nog geen 100% zekerheid

Een positief signaal vanuit het VK, maar er is nog geen 100% zekerheid dat deze regelgeving daadwerkelijk van kracht gaat worden en hoe breed de scope van de regelgeving precies zal zijn. Dit is namelijk afhankelijk van de afspraken die er op EU niveau worden gemaakt. Zoals bekend ligt er een voorstel van de Europese Commissie waarmee de basisconnectiviteit in het wegvervoer moet worden gegarandeerd. Over dit voorstel wordt op dit moment nog onderhandeld. Het VK zal deze onderhandelingen afwachten en zich spiegelen aan deze uitkomsten. Zo lang deze onderhandelingen nog niet zijn afgerond, is er nog geen zekerheid te geven dat de verordening in werking zal treden.