25-01-2011 Beleid Baetsen Containers

Baetsen Containers: Dé oplossing voor klanten

Bij Baetsen Containers staat de klantwens voorop. Snel inspelen op deze klantwensen, meedenken met de klant en leveren van flexibiliteit zijn de kernwaarden die nagestreefd worden. Door middel van deze kernwaarden wil Baetsen Containers een unieke positie in de markt kunnen bekleden. Dit is noodzakelijk om marktaandeel te behouden en te vergroten.

Daarnaast wil Baetsen Containers als organisatie continu verbeteren. Dat wordt gerealiseerd door oplossingsgericht te werken, samen te werken en een gedegen verbetercyclus te hanteren. Het doel is om hiermee als organisatie continu te groeien naar een betere organisatie met een betere dienstverlening.

Onderstaand staat concreet uitgewerkt hoe Baetsen Containers de markt optimaal kan bedienen en als organisatie kan en moet groeien:

 

Kwaliteit

Uiteraard moet Baetsen Containers altijd kwaliteit leveren. Alleen dan kan de klanttevredenheid worden gewaarborgd. Kwaliteit bij Baetsen Containers is: afspraken nakomen en altijd duidelijk communiceren. Ook als een proces niet verloopt zoals gewenst, moet hier tijdig over gecommuniceerd worden. Eerlijkheid en duidelijkheid, zowel intern richting collega's als extern richting klanten, staan daarbij voorop. Door het leveren van kwaliteit worden langdurige klantrelaties nagestreefd.

 

Oplossingsgericht

Elke dag weer doen zich kansen voor. Kansen in de markt en kansen om als organisatie te verbeteren. Daarom moeten we denken in oplossingen en niet in problemen. Binnen Baetsen Containers is het ieders verantwoording om oplossingsgericht te denken en te handelen. Door oplossingsgericht te werk te gaan kan het volgende gerealiseerd worden:

 • Klantwensen worden zo goed mogelijk ingevuld;
 • Klantvragen worden altijd van de beste oplossing voorzien;
 • Efficiency is altijd zo groot mogelijk.

 

Flexibiliteit

We moeten flexibel zijn om de markt te kunnen bedienen. Inspelen op klantvragen, veranderingen durven doorvoeren en aanpassen aan de omstandigheden zijn daarbij
van wezenlijk belang. Niet star zijn en vasthouden aan principes maar vooruitkijken, aanpassen en snel handelen zijn belangrijke kenmerken van Baetsen Containers.

 

Meedenken

Meedenken is essentieel voor het bieden van een hoog serviceniveau. Er wordt meegedacht met de klant, van een aanvraag tot en met de uitvoering van de werkzaamheden. De klant moet geadviseerd worden, zodat de klant de beste oplossing krijgt aangedragen voor zijn bedrijf, proces en/of project.

Ook intern is meedenken van wezenlijk belang. Meedenken met je collega's, de doelstellingen van het bedrijf realiseren en werk uit handen nemen zijn uitermate belangrijk. Door intern mee te denken wordt het mogelijk om fouten te minimaliseren en zo efficiënt mogelijk te werken.

 

Samenwerken

Het is belangrijk om samen te werken aan een goed resultaat. Twee kunnen meer dan één en een groep kan nog veel meer. Samen kunnen we hetgeen in dit beleid staat omschreven realiseren. Wanneer een oplossing gewenst is, een klant advies nodig heeft of als de organisatie zich moet aanpassen, dan bundelen we de krachten door te overleggen, elkaar te informeren, goed en duidelijk te communiceren en elkaar te helpen. Dat is samenwerken. En wanneer er wordt samengewerkt aan een goed resultaat, dan is een prettige werksfeer evident. Ook dat is belangrijk binnen Baetsen Containers.

Ook buiten de organisatie is samenwerking belangrijk. Daar waar met leveranciers of collega-bedrijven samengewerkt kan worden, wordt altijd een win-win-situatie nagestreefd. Door samenwerkingsverbanden aan te gaan met leveranciers kan gezamelijk gewin worden gerealiseerd.

 

Veiligheid

Iedereen moet veilig kunnen werken. Dat wordt gerealiseerd door goede arbeidsomstandigheden, continue voorlichting en instructies en een goede uitrusting (veilig en gekeurd materiaal, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.) Baetsen Containers stelt alle middelen ter beschikking om veilig te kunnen werken.

Belangrijk is veilig gedrag en veiligheidsbewustzijn. Iedereen moet alert zijn op risico's en hoe deze risico's op te lossen. Door risico's vroegtijdig te signaleren en deze te melden kan de organisatie maatregelen treffen. De middelen die in de vorm van instructies, werkmethodes en PBM's worden aangereikt, moeten gebruikt worden om veilg werken te realiseren.

Uitgangspunten veiligheid:

 • Altijd voorkomen van gevaarlijke situaties, (milieu)incidenten, ongevallen en persoonlijk letsel;
 • LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) altijd toepassen om zeker te stellen dat veilig gewerkt kan worden;
 • Altijd opvolgen van de veiligheidsinstructies;
 • Gevaarlijke situaties en (bijna) incidenten altijd melden, zodat correctie en corrigerende maatregelen gerealiseerd kunnen worden;
 • Continu de VGM prestaties verbeteren door gericht te inspecteren, inventariseren en evalueren en de uitkomsten te vertalen naar maatregelen.

 

Milieu

Het milieu is belangrijk. Daar leven we in. Daarom voldoen we altijd aan de (milieu)wetgeving en zorgen voor goede milieuprestaties. Voor onszelf en voor de toekomst. Dit streven wordt gerealiseerd op basis van onderstaande uitgangspunten.

Uitgangspunten milieu:

 • Altijd milieuvervuiling voorkomen;
 • Continu de milieuprestaties verbeteren, in de gehele organisatie, op basis van de milieudoel- en taakstellingen;
 • Altijd te voldoen aan de wettelijke en andere eisen op gebied van milieu, door deze eisen kenbaar te maken in de organisatie en te vertalen naar praktische maatregelen;
 • Medewerkers zijn vakbekwaam en worden geïnstrueerd om milieuvervuiling te voorkomen;
 • Incidenten zo snel mogelijk op te lossen en te realiseren dat er structureel wordt verbeterd op dat vlak.

 

Verbeteren

Als organisatie streven we continu verbeteren na. Iedereen kan fouten maken en er kunnen altijd klachten ontstaan. Medewerkers worden niet afgerekend op fouten. Het gaat erom hoe Baetsen Containers structureel verbetert. Klachten en fouten moeten gemeld en geanalyseerd worden. Op basis daarvan nemen we maatregelen om te voorkomen dat een dergelijke klacht of fout nog een keer voorkomt. Communicatie, zowel intern als extern, is daarbij van wezenlijk belang. Informeer iedere betrokkene en geef duidelijkheid en neem verantwoordelijkheid. Dan kan samen gewerkt worden aan een structurele oplossing.

Ook preventief, zonder dat er iets fout gaat, kan verbeterd worden. Door regelmatig na te gaan of hetgeen je dagelijks uitvoert beter kan, door verbetermogelijkheden aan te grijpen en door samen te werken kan Baetsen Containers structureel verbeteren. Het is daarom ieders verantwoordelijkheid om regelmatig stil te staan bij hetgeen we dagelijks doen en na te gaan of dat beter of efficiënter kan.

 

In dit beleid staan uitgangspunten gedefinieerd. Uitgangspunten waarvoor Baetsen Containers staat. Gezamenlijk moeten we deze uitgangspunten nastreven.

 

Directie Baetsen Containers